Külső adatvédelmi szabályzat
és adatkezelési tájékoztató

I. Általános rendelkezések

 1. A(z) HelloPay Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron utca 28., adószám: 25155781-2-41, e-mail cím: info@hellopay.hu, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01 10 048364, NAIH nyilvántartási szám: 85490/2015, a továbbiakban: Üzemeltető ) számára kiemelt fontosságú cél az általa üzemeltetett, www.hellopay.hu című honlap (a továbbiakban: Honlap) a látogatói, a Honlapon regisztrálók, valamint az Üzemeltető személyes ügyfélszolgálatába személyesen ellátogatók (a továbbiakban: Felhasználó) által a kártya megrendelés, regisztráció, egyenleg feltöltés és lekérdezés, Felhasználó általi elektronikus információ kérés, valamint az ügyfélszolgálati helyiségben történő tartózkodás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása, melyet jelen Szabályzatban rögzített módon biztosít.
  A Honlapon keresztül a hellopay® kártya regisztrálására, a kártya egyenlegének feltöltésére és lekérdezésére, a kártyával végzett tranzakciók lekérdezésére, illetve a kártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások / kedvezmények igénybevételére van lehetőség.
  Az Üzemeltető a Felhasználók azonosítása során átvett adatokat az alábbiak céljából kezeli:
  A HelloPay rendszer (rendszer) működtetése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak elszámolása a Kártyabirtokosok és a Partnerek vonatkozásában egyaránt;
  A Kártyabirtokosoknál és a partnereknél a rendszer regisztráció során, adatmódosítás és –kiegészítés, valamint tranzakciókkal kapcsolatos információ-szolgáltatás;
  A vásárlói, kártyahasználati és egyéb szokások figyelése és megismerése, és személyre szabott ajánlatok kidolgozása és eljuttatása a Kártyabirtokosoknak;
  Közreműködés a rendszer használat során Kártyabirtokosnál vagy Partnernél felmerülő reklamációs ügyek rendezésében.
  Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlap látogatása során, illetve a Honlap bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Felhasználók részéről feltöltésre kerül.
  Az Üzemeltető a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli a Felhasználók személyes adatait, amely hozzájárul a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
  Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( Info tv.) rendelkezéseire, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre (2016. április 27.; a továbbiakban: GDPR ) – összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
 2. Jelen Szabályzat foglalja össze azokat az elveket, amelyek meghatározzák az Üzemeltető személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, melyek során a Honlap Felhasználóitól személyes adatokat kér, a Szabályzat keretében az Üzemeltető nyilatkozik továbbá arról, hogy milyen célra, és hogyan használja fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.
 3. Az Üzemeltető a Szabályzat kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
  • az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.
 4. Az Üzemeltető a Felhasználók kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
  Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá a Felhasználók vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

II. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak, legfontosabb alapelvek

 1. Fogalmak
  1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
  2. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
  5. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  6. Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
  7. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
  8. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 2. Alapelvek
  1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság
   Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
   Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
  2. Célhoz kötöttség
   Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.
  3. Adattakarékosság
   Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
  4. Pontosság
   Az adatkezelő köteles az általa kezelt adatok pontosságát (helyességét) biztosító intézkedések megtételére.
  5. Korlátozott tárolhatóság
   A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
   A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte.
  6. Integritás és bizalmas jelleg
   Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
   Amennyiben valamely Felhasználó személyes adatokat bocsát az Üzemeltető rendelkezésére, az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
   A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.
  7. Elszámoltathatóság
   Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint iii) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
  8. Az Üzemeltető általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kér Felhasználóitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, nem tudja a Honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait igénybe venni.
   Üzemeltető az adatkezelés alapelveit tiszteletben tartja és azok mindenkori érvényesítésére törekszik.

III. Az adatkezelés jogalapja

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi jogalapokra hivatkozással kezeli:

 1. Az adatkezelés jogalapja: az Info. törvény 5. § (1) a.) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása (név, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, nem).
  A IV.2. pont tekintetében az adatkezelés jogalapja továbbá: az érintett önkéntes hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) felül az Üzemeltető és a Felhasználó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pont; kép- és hangfelvétel), a szerződésen alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, szállítási cím, számlázási cím), a Grt. 6. § (5) bekezdése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; név, e-mail cím), valamint e-mailben történő Felhasználói információ kérés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint f) pontja (név, e-mail cím).
  Üzemeltető rögzíti, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti (szerződésen alapuló) adatkezelési jogalap nemteljesítés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint f) pontja (jogos érdek) szerinti jogalappá alakul át.
 2. Az Üzemeltető a Felhasználó V.1. pontban ismertetett adatait az Info. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és szerződéses kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, szállítási cím, számlázási cím), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.
  A Felhasználó hozzájárulását a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció folyamatában tevőlegesen, a jelölőnégyzet kipipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ezzel kérheti adatainak törlését / elfeledtetését, vagy a hozzájárulással érintett adatait módosíthatja. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 3. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait minőségbiztosítási, vagyonbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnfelderítési célból az Info. törvény 6. § (1) b.) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján, a személyes adatok védelméhez fűződő jogok korlátozásával arányosan, az Üzemeltető és harmadik személyek jogos érdekének érvényesítése céljából, ezen felül pedig az V.7. pontban rögzített személyes adatokat a fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdésére való hivatkozással a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint is kezeli.

IV. Az adatkezelés célja

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi célok érvényesítése érdekében kezeli:

 1. Az Adatkezelés célja: i) megrendelések teljesítése (név, szállítási cím); ii) a szolgáltatás működésének ellenőrzése (név, telefonszám, e-mail cím); iii) a visszaélések megakadályozása (név, telefonszám, e-mail cím); iv) a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése (név, születési dátum, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, felhasználónév, jelszó); v) kapcsolatfelvétel (név, telefonszám, e-mail cím); vi) statisztikák készítése (álnevesítéssel megrendelésenként); vii) reklámüzenetek célzott küldése (név, e-mail cím); viii) a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása (név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím); ix) kötelezettségek teljesítése (név, szállítási cím, számlázási cím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím); x) a számla kiállítása (név, számlázási cím); xi) a forgalom és a felhasználói szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a Honlap Felhasználóinak személyre szabott hirdetések ajánlása (profilalkotással; név, megrendelésadatok); xii) a HelloPay rendszer (rendszer) működtetése, reklamációkezelés, a keletkező forgalmak elszámolása a Kártyabirtokosok és a Partnerek vonatkozásában egyaránt, xiii) a Kártyabirtokosoknál és a partnereknél a rendszer regisztráció során, adatmódosítás és –kiegészítés, valamint tranzakciókkal kapcsolatos információ-szolgáltatás, xiv) A vásárlói, kártyahasználati és egyéb szokások figyelése és megismerése, és személyre szabott ajánlatok kidolgozása és eljuttatása a Kártyabirtokosoknak, xv) közreműködés a rendszer használat során Kártyabirtokosnál vagy Partnernél felmerülő reklamációs ügyek rendezésében.
 2. A Felhasználók az adataik megadásával Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció folyamatában tevőlegesen, a hírlevélre feliratkozásra vonatkozó jelölőnégyzet bepipálásával hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (hírlevél, e-mail, SMS stb.) felkeresse őket. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól mentesen és indokolás nélkül visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá az Üzemeltetőnek címzett és az Üzemeltető székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. Folyamatban lévő megrendelés esetén a jelen pontban foglalt (hírlevéllel kapcsolatos) adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendelés teljesítését nem érinti. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

V. Az adatkezelés tárgya

 1. A Felhasználók által a kiválasztott szolgáltatás teljesítése érdekében a III. pontban nevezett jogalappal és a IV.1. pontban megnevezett célból az alábbi személyes adataik megadása szükséges:
  1. Regisztrált Felhasználók esetén:
    
   Vezetéknév (opcionális)
   Keresztnév
   Telefonszám (opcionális)
   E-mail cím (Felhasználónév)
   Születési dátum
   Nem
   Jelszó
   Számlázási adatok (opcionális)
   Profilkép (opcionális)
    
   A kezelt adatok körét a Felhasználó cselekvőképességének igazolása (születési dátum), a megrendelés teljesítése, regisztráció elvégzése (név, szállítási cím, születési dátum), kapcsolattartás (név, telefonszám, e-mail cím) és a számlakiállítás feltételeinek biztosítása (név, számlázási cím), valamint a Honlap regisztrált felhasználóként történő használatának feltétele (felhasználónév, jelszó) határozta meg.
  2. A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul, a megrendelésre irányuló szerződés megkötésének előfeltétele. A Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, amennyiben online kíván vásárolni. Az adatszolgáltatás elmaradása az online megrendelést akadályozza.
 2. A 16 év alatti Felhasználók
  A 16 év alatti Felhasználók által megadott adatok kezeléséhez, valamint jognyilatkozataik megtételéhez szülői hozzájárulás szükséges.
  Az Üzemeltető a Felhasználó életkorának kiderítése érdekében a megrendeléskor / regisztrációkor bekéri a Felhasználó születési dátumát.
  Amennyiben a megadott dátum szerint a Felhasználó 16 év alatti, úgy a Felhasználónak a regisztrációjának véglegesítésekor egy jelölőnégyzet jelenik meg, melyben nyilatkozik, hogy törvényes képviselője a regisztrációhoz hozzájárul.
 3. Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.
 4. Az Üzemeltető a Felhasználók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.
 5. A Felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai valamint viselkedési adatai annak érdekében szintén rögzítésre kerülnek, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatokat az Üzemeltető csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a Felhasználó személye azonosíthatóvá válik (Álnevesítés). Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

VI. Az adatkezelés időtartama

 1. Az adatkezelés időtartama:
  1. Az adatkezelés céljának megvalósulását (szolgáltatás teljesítése és az ellenérték kiegyenlítése) követő 3 évig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.
   A fizetésről kiállított, a fizetés megtörténtét igazoló nyugtát vagy számlát a számviteli tv. 169. § (2) bek. szerinti, a nyugta vagy számla kiállításától számított 8 évig kerülnek megőrzésre.
 2. A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti a hozzájárulással érintett adatainak törlését, vagy adatait módosíthatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési / elfeledtetési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 3. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b) az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

VII. Az érintett jogainak gyakorlása

 1. Ha bármelyik Felhasználó a VII.2. pontban foglaltaknak megfelelően kéri, hogy az Üzemeltető személyes adatait törölje ki saját rendszeréből, az Üzemeltető ezt haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisából kitörli a megfelelő, Felhasználó által korábban megjelölt adatokat.
 2. A törlés / elfeledtetés iránti kérelem benyújtható elektronikusan az Üzemeltető e-mail elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a személyes ügyfélszolgálaton. A szóban közölt törlés / elfeledtetés iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.
  Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az Üzemeltető által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek.
  Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az Üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, a Felhasználóról kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.
 3. Amennyiben a kezelt adatokban változás történt, azt a Felhasználó kérheti módosítani az adatbázisban. A módosítás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az Üzemeltető e-mail elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a személyes ügyfélszolgálaton. A szóban közölt módosítás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.
 4. Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig tárolható, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás alá eső adatot a tárolás kivételével kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni (Adatkezelés korlátozásához való jog).
 5. Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
  A Felhasználó tiltakozása esetén az Üzemeltető további adatkezelésre nem jogosult, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak.
  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a törlés iránti kérelem / hozzájárulás visszavonása helyett a Felhasználó az adatai kezelése elleni tiltakozással léphet fel.
  Az Üzemeltető, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja.
 7. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az Üzemeltető e-mail elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a személyes ügyfélszolgálaton. A szóban közölt tájékoztatás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.
  A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás tényéről, jogalapjáról, címzettjének nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő valamennyi tevékenységéről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
  A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
  Az érintett tájékoztatását az Üzemeltető csak az Info. törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
 8. Adathordozhatóság
  A GDPR 20. §-a szerint a Felhasználó jogosult az általa az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá más adatkezelőhöz továbbítani .
  A Felhasználó kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.
  Az adathordozás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az Üzemeltető e-mail elérhetőségén, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a személyes ügyfélszolgálaton. A szóban közölt adathordozás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.
  Ha az Üzemeltető a Felhasználó adathordozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adathordozás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a Felhasználót az adathordozhatóság joga nem illeti meg.

VIII. Anonim Felhasználóazonosító (cookie) elhelyezése és
web-irányjelzők ("web-beacon")

 1. Az Üzemeltető, sok más vállalkozáshoz hasonlóan, cookie-kat használ a Honlapon. A Honlap használata során történő „cookie”-k és „web-beacon”-ök létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat részletesen a külön dokumentumban rögzített Anonim Felhasználó-azonosító („cookie”) elhelyezéséről és web-irányjelzőkről („web-beacon”) szóló Tájékoztatás tartalmazza.

IX. Adatok tárolása, feldolgozása, adattovábbítás

 1. Adatok tárolása
  Az Üzemeltető a kezelt adatokat egy felhő-alapú tárhelyen tárolja.
  Tárhely szolgáltató neve: Amazon Web Services Inc. (“AWS”)
  Tárhely szolgáltató címe: www.aws.amazon.com
  Tárhely szolgáltató e-mail címe: aws.amazon.com/contact-us/?nc1=f_m
 2. Adatfeldolgozás
  Az üzemeltető adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbiak szerint.
  Adatfeldolgozó neve: Lets Kft.
  Adatfeldolgozó címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 19. C. ép. fsz. 7.
  Adatfeldolgozó neve: Eldacon Kft.
  Adatfeldolgozó címe: 1094 Budapest, Tűzoltó u. 57.
  Általános célokból:
  Az adatkezelés célja: A regisztrált HelloPay kártyák használatának biztosítása, a felhasználókkal való kapcsolattartás, fogyasztói szokások elemzése, a HelloPay és partnerei által kínált szolgáltatásokról, termékekről való megkeresések és információk küldése
  Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, nem, telefonszám, e-mail cím, HelloPay kártyák vásárlási és feltöltési tranzakcióik ideje, helye, összege, HelloPay kártyával történő vásárlások során a vásárolt termékek köre, ideje, mennyisége.
  Elektronikus hírlevél esetén
  A HelloPay Zrt hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.
  Az adatkezelés célja:  gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
  A kezelt adatok köre: az érintett által megadott adatok, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, az egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.
  Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban
  Az adatkezelés célja: a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.
  A kezelt adatok köre: Az általad megadott személyes adatok.
 3. Adattovábbítás
  A Felhasználó az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulását személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat jelölőnégyzetének bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
  Az adattovábbítás címzettjei:
  Cégnév: Fruitsys Hungary Kft.
  Székhely: 1082 Budapest, Tömő utca 6
  Cégjegyzékszám: 01-09-191858A
  Kapcsolat: Kőszegi László ügyvezető
  Az adattovábbítás címzettjei:
  Cégnév: Legjobbkocsma.hu Brand Kft.
  Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 51. fszt. 5.
  Cégjegyzékszám: 01-09-193317
  Kapcsolat: http://legjobbkocsma.hu/kapcsolat/
  Az adattovábbítás címzettjei:
  Cégnév: Bistro Reklámügynökség Kft
  Székhely: Budapest, 1118 Hegyalja út 44.
  Cégjegyzékszám: 01-09-709151
  Kapcsolat: info@bistroreklam.hu
 4. Az Üzemeltető által biztosított garanciák
  Üzemeltető feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Felhasználó személyes adatainak védelmére. Az Üzemeltető felelőssége a személyes adatok további kezelése és feldolgozása során igénybe vett partnerek megfelelőségéről meggyőződni, ezáltal biztosítva a személyes adatok előírt védelmét.
  A harmadik országba történő adattovábbítás címzettje és az adatfeldolgozók az Üzemeltetővel megkötött, a személyes adatok védelmére vonatkozó külön megállapodásban kötelezték el magukat az EU-ban érvényes és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő védelmi szintet biztosító intézkedések megtételére. Üzemeltető részére az ilyen szerződések kellő lehetőséget és eszközt biztosítanak a személyes adatok megfelelő védelmének kikényszerítésére, garanciát nyújtva a Felhasználó számára jogai védelme és gyakorlása érdekében.
  Üzemeltető felelőssége, hogy a jelen pontban előírt megállapodásokat és azok módosításait a GDPR 46. cikk (3) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a mindenkor illetékes felügyeleti hatóság részére engedélyezésre bemutassa.

X. Adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi tisztviselő

 1. Adatbiztonsági intézkedések
  A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Üzemeltető az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.
  Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett Felhasználók magánszférájának védelmét. Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
  1. Az adatokat Üzemeltető megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  2. Az Üzemeltető különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintett Felhasználóhoz rendelhetők
  3. Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választotta meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
   a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
   b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
   c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
   d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
  4. Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  5. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
  6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.
 2. Adatvédelmi tisztviselő
  Az Üzemeltető nyilatkozik, hogy a GDPR értelmében adatvédelmi tisztviselő igénybevételére nem kötelezett, melyre tekintettel nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

XI. Álnevesítés, statisztika

 1. Az adatokat az Üzemeltető álnevesítést követően használhatja fel statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

XII. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Felhasználó az automatizált döntéshozatalhoz és profilalkotáshoz való hozzájárulását a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat jelölőnégyzetének bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén a hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 1. Profilalkotás
  az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

XIII. Fogyasztói panaszok

 1. Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az info@hellopay.hu e-mailen címen , valamint a személyes ügyfélszolgálaton (1055 Budapest Vörösmarty tér 5. szám) fogadja.
 2. A panaszt küldő Felhasználó jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (www.naih.hu ).

XIV. Hatósági megkeresések teljesítése

 1. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt.
 2. Az Üzemeltető a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Honlapot.

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

Jelen Szabályzat a keltének napjától a Honlapon nyilvánosan elérhető, mely naptól kezdődően hatályos.

Budapest, 2018. május 24.